NETTLEIGE FOR VERKSEMDER

Nettleiga du betaler skal dekkje dei kostnadene SFE Nett har med å transportere straumen sikkert fram til deg. Det er styresmaktene, representert ved NVE (Noregs
Vassdrags- og Energidirektorat), som regulerer kor høg nettleiga kan vere i dei enkelte
områda av landet.

For å redusere risikoen for driftsavbrot, har vi dei seinare åra investert 150-200 millionar kroner årleg i opprusting av straumnettet. Dette kjem i tillegg til eit stort budsjett for drift og vedlikehald av det eksisterande nettet.

Nettleiga består av ein del som skal dekkje SFE Nett sine drifts- og utbyggingskostnader, i tillegg kjem avgifter som vi krev inn på vegner av staten.

Nettleige, energiavrekna, lita næring 2019:

Energiledd: 33,25 øre/kWh
Fastledd: 2 400 kr/år
Forbruksavgift: 15,83 øre/kWh
Enova-avgift: 800 kr/år

Bedrifta sin næringskode avgjer type forbruksavgift. Det er tre ulike nivå: 1) Full forbruksavgift, 2) forbruksavgift etter redusert sats og 3) ingen forbruksavgift.

Næring med effektavrekning:

Fastledd: 12 920 kr/år
Energiledd: 8,08 øre/kWh
Forbruksavgift: 15,83 øre/kWh
Redusert forbruksavg.: 0,50 øre/kWh
Enova-avgift: 800 kr/år

Effektledd:

0-50 kW:  979 kr/kW
50-100 kW: 949 kr/kW
100-200 kW:  902 kr/kW
200-500 kW:  821 kr/kW
500-1000 kW:  782 kr/kW
Over 1000 kW:  759 kr/kW

Reaktiv effekt (gjeld kundar med effektuttak større enn 150 kW og effektfaktor mindre enn 0,9): 225 kr/kAr

Byggestraum bedrift:

Fastledd:  2 400 kr/år
Energiledd: 33,25 øre/kWh
Forbruksavgift:  15,83 øre/kWh
Enova-avgift: 800 kr/år
Leige byggestraumskap: 296 kr/mnd
Leige byggestraumsentral: 344 kr/mnd
Oppmontering av byggeskap: 1 440 kr
Nedmontering av byggeskap: 1 440 kr
Tillegg for montering kabelende: 1 440 kr

Sesongdifferensiering +1,25 øre/kWh vinter, -1,875 øre/kWh sommar (inkl. mva)

Umålte anlegg, fastledd: 1 200 kr/år