NETTLEIGE FOR VERKSEMDER

Nettleiga du betaler skal dekkje dei kostnadene SFE Nett har med å transportere straumen sikkert fram til deg. Det er styresmaktene, representert ved NVE (Noregs
Vassdrags- og Energidirektorat), som regulerer kor høg nettleiga kan vere i dei enkelte
områda av landet.

For å redusere risikoen for driftsavbrot, har vi dei seinare åra investert 150-200 millionar kroner årleg i opprusting av straumnettet. Dette kjem i tillegg til eit stort budsjett for drift og vedlikehald av det eksisterande nettet.

Nettleiga består av ein del som skal dekkje SFE Nett sine drifts- og utbyggingskostnader, i tillegg kjem avgifter som vi krev inn på vegner av staten.

Nettleige, energiavrekna, lita næring 2021:

Energiledd: 27,14 øre/kWh
Fastledd: 2 400 kr/år
Forbruksavgift: 16,69 øre/kWh
Enova-avgift: 800 kr/år

Bedrifta sin næringskode avgjer type forbruksavgift. Det er tre ulike nivå: 1) Full forbruksavgift, 2) forbruksavgift etter redusert sats og 3) ingen forbruksavgift.

Næring med effektavrekning:

Fastledd: 12 500 kr/år
Energiledd: 6,54 øre/kWh
Forbruksavgift: 16,69 øre/kWh
Redusert forbruksavg.: 0,546 øre/kWh
Enova-avgift: 800 kr/år

Effektledd:

0-50 kW:  70,40 kr/kW/mnd
50-100 kW: 68,30 kr/kW/mnd
100-200 kW:  64,80 kr/kW/mnd
200-500 kW:  59,10 kr/kW/mnd
500-1000 kW:  56,30 kr/kW/mnd
Over 1000 kW:  54,60 kr/kW/mnd

Reaktiv effekt (gjeld kundar med effektuttak større enn 150 kW og effektfaktor mindre enn 0,9): 18,80 kr/kvAr/mnd.

Byggestraum bedrift:

Fastledd:  2 400 kr/år
Energiledd: 27,14 øre/kWh
Forbruksavgift:  16,69 øre/kWh
Enova-avgift: 800 kr/år
Leige byggestraumskap: 400 kr/mnd
Leige byggestraumsentral: 500 kr/mnd
Oppmontering av byggeskap: 1 760 kr
Nedmontering av byggeskap: 1 760 kr
Tillegg for montering kabelende: 1 760 kr

Sesongdifferensiering +1,25 øre/kWh vinter, -1,875 øre/kWh sommar (inkl. mva)

Umålte anlegg, fastledd: 2 400 kr/år

Tilkobling/fråkobling, eksl. mva: 3 300 kr