Leveringsplikt - SFEnett
SFE NETT

Leveringsplikt

Etter energilova pliktar nettselskap å levere straum til kundar som står utan gyldig kraftleveringskontrakt. Dette kan skje dersom kraftleverandøren din legg ned si verksemd, vert ekskludert frå den norske sluttbrukarmarknaden, eller seier deg opp som kunde.

Dette er ei «midlertidig straumavtale» som kallast pliktleveranse og gjeld fram til kunden teiknar seg ei ny avtale med ein kraftleverandør.

Pris på leveringsplikt er:

Gjeldande marknadspris
+ påslag 6,25 øre/kWh  inkl mva
= Straumpris leveringsplikt

Det løner seg ikkje å kjøpe straum frå nettselskap gjennom pliktleveranse, derfor tilrår vi å velje ein ny kraftleverandør snarast råd.

Pliktleveranseavtalene med SFE Nett er regulert av Energi Norge si standardavtale for nettleige og vilkår for tilknyting.

Kontakt Oss

  • Send e-post
  • 57 88 47 00 (sentralbord)
  • 57 88 48 50 (kundesenter)
  • 57 88 48 00 (feilmelding)

SFE Nett AS
57 88 47 00

Postadresse
Sørstrandsvegen 227, 6823 Sandane

Besøksadresse
Sandane: Sørstrandsvegen 227, 6823 Sandane
Florø: Hamregata 1, Florø