SFE NETT

DLE-oppgåver

  • Gje råd om bruk og vedlikehald av elektriske anlegg og utstyr, og informere om årsaker til brann og ulukker forårsaka av elektrisk straum
  • Ta stikkprøvekontrollar av elektriske anlegg og utstyr i bustadar og andre bygningar
  • Kontrollere at verksemder som omset elektrisk utstyr, gjer dette i samsvar med lover og forskrifter, og at utstyret dei tilbyr har eit akseptabelt tryggleiksnivå (marknadskontroll)
  • Kontrollere at installatørar som monterer anlegg, har nødvendig kompetanse og rutiner til å utføre dette på en trygg måte
  • Informere alle typar verksemder om nødvendigheita av å ta eltryggleik med i sine interne kontrollrutiner. Dermed blir tryggleiken for dei tilsette betre, og faren for materielle skadar blir redusert
  • Kontrollere og følgje opp alle institusjoner og verksemder som nyttar elektromedisinsk utstyr i sitt daglege virke. Med det blir tryggleiken betre for både pasientar og pleiepersonell.
  • Hjelpe politiet ved brann- og ulukkesetterforsking
  • Informere skuleungdom og andre om eltryggleik. Alle 6.- og 9.-klasser får besøk ein gong i året av DLE.

SFE Nett AS
57 88 47 00

Postadresse
Sørstrandsvegen 227, 6823 Sandane

Besøksadresse
Sandane: Sørstrandsvegen 227, 6823 Sandane
Florø: Hamregata 1, Florø